Genel Hatlarıyla OSGB Nedir?

Genel Hatlarıyla OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen birimlerdir.
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
a) İş yeri hekimi,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) Diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.
OSGB’ler :
İşçilerin sağlık gözetimi,
Çalışma ortamının gözetimi,
Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
İlk yardım ve acil müdahale
Kayıt ve istatistik,
İlgili birimlerle işbirliği görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 m2 bir muayene odası, 15 m2 ilkyardım ve acil müdahale, 10 m2 iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 m2 bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. OSGB’ler tapu kütüğüne iş yeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve iş yeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuru İşlemleri MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.
c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.
ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.
d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın b, c, f ve g bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân, kamu kurumuna ait değilse a bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın a ve d bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin noter onaylı sureti gerekir.
UYARI: OSGB’lerde tam süreli görevlendirilen personeller başka bir OSGB’de veya iş yerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
BİLGİ: OSGB, sadece bulunduğu ile ve il sınırı bulunan komşu illere hizmet vermeye yetkilidir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine daha az maliyet ve sorumlulukla OSGB’lerden ulaşmak daha kolaydır. Bir çok sektör ve tehlike sınıfında görev alan OSGB’ler tabiri caizse kendilerini geliştirmek, üstlendikleri sorumlukların altından kalkabilmek için üstün bir çaba içerisindedir. Sektörün yeni gelişmekte olması, bilinç ve farkındalığın yeni yeni oluşması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunulması noktasında bilhassa OSGB’lere büyük zorluklar çıkarıyor. Çalışmaları, Bakanlık tarafından yakından izlenen bu birimler, gelecekte sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturabilmek adına kolları sıvamış durumda.
Hazırlayan: Onur Özbay, İş Güvenliği Uzmanı kaynak:http://safetyhealth.com.tr/genel-hatlariyla-osgb-nedir/

Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Adres

İstanbul Ofis: İçerenköy Mah. Merkez Camii Sk.
No:15/17 D:13 Ataşehir / İSTANBUL
T: +90 850 833 61 17

Ankara Ofis: Bağlıca Mah. 1067 Sk. No: 5/1
Etimesgut / ANKARA
T : +90 312 473 71 21